REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
PERI Polska Sp. z o.o.
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWYZASADY OGÓLNE I ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

§1

 1. Regulamin niniejszy (w dalszej części zwany: „regulaminem”) określa ogólne zasady zawierania i realizacji sprzedaży towarów w sklepie internetowym (dalej: „sklep internetowy” lub „sklep”) prowadzonym przez PERI Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płochocinie, ul. Stołeczna 62, 05-860 Płochocin wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000097093 NIP: 1180045417 REGON: 010347820 (dalej „PERI Polska” lub „Sprzedający”).

 2. Zasady te obowiązują przy wszystkich czynnościach prawnych (ofertach, umowach kupna-sprzedaży, dostawach, usługach itp.), jak również w przyszłych stosunkach prawnych realizowanych poprzez sklep pod adresem: shop.peri.com.pl (dalej: „strona internetowa”).

 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z kupującym/klientem i jej zawarcie wymaga akceptacji tego regulaminu przez kupującego.

 4. Transakcje handlowe sprzedaży realizowane za pośrednictwem sklepu internetowego zawierane są przez PERI Polska jedynie z przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów art. 43(1) i nast. Kodeksu cywilnego (osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną), prowadzącymi we własnym imieniu działalność gospodarczą.

 5. Osoby działające w imieniu i na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej lecz posiadających zdolność prawną poczytuje się jako należycie umocowane do działania w imieniu tych podmiotów.

 6. PERI Polska ma w każdej chwili prawo – również bez podawania powodów – do weryfikacji tożsamości i/lub prawa reprezentacji rejestrującej się osoby uprawnionej i/lub klienta, jak też żądania od klienta przedstawienia koniecznych w tym celu dowodów (np. pełnomocnictwa/upoważnienia, informacji z ewidencji działalności gospodarczej, odpisu z rejestru przedsiębiorców itp.)

 7. PERI Polska nie zawiera poprzez sklep internetowy umów z konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego.

 8. Informacje znajdujące się na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego i mają jedynie cel informacyjny służący ułatwieniu kupującemu złożenia zamówienia. Fotografie towarów mają charakter poglądowy, a rzeczywisty wygląd i kolorystyka towarów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach.

 9. Także aranżacje oraz ich elementy prezentowane na stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej PERI Polska i również mają charakter poglądowy.

 10. PERI Polska zastrzega sobie prawo do zmiany niektórych parametrów technicznych towarów w każdym czasie. Informacja o dokonanych zmianach zamieszczana będzie na stronie internetowej.

 11. PERI Polska zastrzega, iż towar używany może posiadać naturalne ślady użytkowania nie wpływające na funkcjonalność produktu. Produkty używane są serwisowane zgodnie z wytycznymi oceny jakościowej materiału PERI.REJESTRACJA KONTA KUPUJĄCEGO

§2

 1. Zamówienie może zostać złożone zarówno przez kupującego zarejestrowanego jak i przez kupującego niezarejestrowanego w sklepie internetowym. W przypadku gdy zamówienie składa kupujący niezarejestrowany w sklepie konieczne jest podanie informacji, o których mowa w pkt. 3 niniejszego paragrafu.

 2. Rejestracja jest darmowa i dobrowolna.

 3. Dla dokonania rejestracji konta wymagane jest podanie danych oznaczonych w formularzu rejestracyjnym jako wymagane. Podanie danych oznaczonych jako nie wymagane jest dobrowolne i nie stanowi warunku dokonania rejestracji.

 4. Po uzupełnieniu oraz wysłaniu formularza rejestracyjnego, kupujący otrzymuje na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej (adres e-mail) potwierdzenie rejestracji. Hasło do konta ustawiane jest w trakcie rejestracji przez kupującego i może być zmienione przez niego w dowolnym czasie.

 5. Dla dokonania aktywacji konta niezbędne jest potwierdzenie rejestracji zgodnie z danymi podanymi w e-mailu, o którym mowa w pkt. 4 powyżej.SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

§3

 1. Zamówienia dokonywane są na zamieszczonym na stronie internetowej sklepu formularzu zamówienia. Na formularzu kupujący zobowiązany jest oznaczyć nabywany towar, jego ilość, preferowaną formę płatności oraz sposób i miejsce dostawy towaru.

 2. Celem złożenia zamówienia oraz jego realizacji, kupujący niezarejestrowany w sklepie, zobowiązany jest do podania w formularzu, oprócz danych wskazanych w pkt. 1, następujących danych:

  a) imię i nazwisko/firma;
  b) adres siedziby firmy; w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą adres głównego miejsca wykonywania działalności;
  c) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż pod lit. b);
  d) NIP;
  e) adres poczty elektronicznej (adres e-mail);
  f) numer telefonu kontaktowego.

 3. Sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia za pomocą poczty elektronicznej i od tej chwili jest ono wiążące dla sprzedającego. Wszelkie zmiany, odstępstwa i uzupełnienia wymagają formy pisemnej (np. za pomocą poczty elektronicznej). Żadne ustne ustalenia dodatkowe nie są ważne

 4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez sprzedającego stanowi moment zawarcia umowy sprzedaży.WARUNKI PŁATNOŚCI

§4

 1. Kupujący ma prawo wybrać jedną z form płatności wskazaną przez Sprzedającego w Formularzu. Są to:

  a) płatność szybkim przelewem internetowym (za pośrednictwem spółki Krajowy Integrator Płatności S.A. (Tpay)  z siedzibą w Poznaniu);

  b) płatność przelewem bankowym;

  c) płatność gotówką przed odbiorem/wysyłką towaru (za pośrednictwem spółek: Krajowy Integrator Płatności S.A. (Tpay) oraz Dotpay Sp. z o.o.).

 2. Warunkiem wysłania towaru przez sprzedającego jest zapłata całości ceny za towar wraz z kosztami jego dostawy.

 3. W przypadku braku uznania rachunku bankowego sprzedającego w ciągu 3 dni od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia sprzedający ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży.

 4. Koszty dostawy towaru pokrywa kupujący, chyba że strony dokonają odmiennych ustaleń.

 5. Ceny w sklepie internetowym są cenami netto i nie zawierają kosztów wysyłki towaru, które będą wyliczane zgodnie z postanowieniami pkt. 7 poniżej.

 6. Do podanych na fakturze cen doliczany jest podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

 7. Koszty wysyłki towaru ustala sprzedający biorąc pod uwagę asortyment/rodzaj towaru, jego wagę i objętość towaru oraz jego zabezpieczenie w transporcie.

 8. Informacja o wysłaniu zakupionego towaru jest przekazywana klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez niego adres e-mail.

 9. Faktury przesyłane są klientom pocztą elektroniczną lub listownie (pocztą poleconą) na podany adres, w zależności od dokonanych uzgodnień.WARUNKI DOSTAW

§5

 1. Towary zakupione przez kupującego w sklepie dostarczane są w następujący sposób:

  a) przesyłką kurierską lub przy wykorzystaniu firm transportowych/spedycyjnych; w takim przypadku sprzedający zobowiązany jest do wysłania towaru kupującemu w ciągu 7 dni od dnia wpływu należności z tytułu ceny zakupu i kosztów transportu na rachunek bankowy sprzedającego.

  b) poprzez odbiór osobisty kupującego z magazynów sprzedającego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru ze sprzedającym, nie później niż 3 dni od uzgodnionego terminu odbioru. Lista magazynów sprzedającego w których możliwy jest odbiór towaru dostępna jest na stronie internetowej.

 2. W przypadku niedostępności całości bądź części towaru sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym fakcie kupującego określając jednocześnie czasokres jego realizacji. W takiej sytuacji kupujący ma prawo do:

  a) żądania aby sprzedający zrealizował zamówienie częściowo, przy jednoczesnej, proporcjonalnej redukcji ceny zakupu i kosztów dostawy;

  b) żądania aby sprzedający zrealizował zamówienie w całości, ale w ustalonym odrębnie terminie pod warunkiem, że sprzedający będzie w stanie dostarczyć cały zamówiony towar;

  c) rezygnacji z zakupu w całości za zwrotem uiszczonych należności.

 3. Osoba działająca w imieniu kupującego zobowiązana jest posiadać pisemne upoważnienie do odbioru towaru podpisane przez kupującego, a w przypadku gdy kupującym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej podpisane przez osoby uprawnione do jej reprezentacji wraz z odpisem z rejestru przedsiębiorców lub innego właściwego rejestru. Sprzedający ma prawo do odmowy wydania towaru w przypadku niespełnienia obowiązku wskazanego w zdaniu poprzedzającym.

 4. W przypadku gdy kupujący opóźnia się z odbiorem towaru ponad termin o którym mowa w pkt. 1 lit. b) powyżej, Sprzedający ma prawo do:

  a) obciążenia kupującego kosztami magazynowania w wysokości 0,1% ceny towaru powiększonymi o podatek od towarów i usług za każdy dzień opóźnienia lub

  b) odstąpienia od umowy sprzedaży.

 5. Sprzedający może przekazać kupującemu, na jego życzenie, kopie dokumentów wydania zakupionych towarów.RĘKOJMIA ZA WADY. GWARANCJA

§6

W odniesieniu do umów zawartych na warunkach określonych w niniejszym regulaminie sprzedający nie odpowiada wobec kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzedanych towarów. Wyłączenie to nie ma wpływu na przysługujące kupującemu uprawnienia z tytułu gwarancji producenta, o ile została udzielona. Jeżeli przedmiotem sprzedaży są rzeczy używane to mogą one posiadać ślady użytkowania wynikające z normalnego toku eksploatacji i w takim przypadku nie może to stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń kupującego wobec sprzedającego.REKLAMACJE

§7

 1. Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji w przypadku otrzymania materiału obarczonego wadą.

 2. Kupujący podczas odbioru zamówienia jest zobowiązany do sprawdzenia czy odebrane produkty są bez wad, tzn. czy ich ilość i jakość jest zgodna z zamówieniem.

 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności stanu ilościowego lub uszkodzenia materiału, kupujący powinien zgłosić ten fakt na adres sklep@peri.com.pl w ciągu 2 dni roboczych od daty dostawy.

 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia, tj.:

  a) numer zlecenia sprzedającego (podany w dokumencie wydania);

  b) nazwa i numer produktu (podane w dokumencie wydania);

  c) ilość reklamowanego produktu;

  d) opis wady;

  e) zdjęcia reklamowanego produktu.

 5. Sprzedający rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia i poinformuje kupującego o sposobie jej załatwienia.

 6. W przypadku uwzględnienia reklamacji kupującemu przysługuje prawo do wymiany materiału lub zwrotu zapłaconej kwoty po uprzednim zwrocie materiału reklamowanego.

 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku dokonywania jakichkolwiek modyfikacji produktu przez Klienta lub uszkodzenia z winy Klienta.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. POLITYKA PRYWATNOŚCI

§8

PERI Polska przykłada ogromną wagę do ochrony danych osobowych osób fizycznych, działając w tym zakresie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, stosując takie rozwiązania i środki, które gwarantują pełną ochronę danych osobowych osób fizycznych oraz zgodne z prawem, adekwatne i bezpieczne przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe uprawnienia przysługujące osobom, których dane osobowe są pozyskiwane, gromadzone i przetwarzane przez PERI Polska i zasady polityki prywatności zamieszczone są na stronie internetowej PERI Polska Sp. z o.o.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§9

 1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mieć będą obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

 2. PERI Polska zastrzega sobie wyłączność praw autorskich (na wszystkich polach eksploatacji) do wszelkich informacji i materiałów zamieszczanych na stronie internetowej, takich jak zdjęcia, ilustracje, rysunki, charakterystyki towarów, projekty, instrukcje itp., co oznacza zakaz ich wykorzystywania bez uprzedniej pisemnej zgody sprzedającego.

 3. Wszelkie spory związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy sprzedaży lub realizacją zamówienia rozstrzygane będą ostatecznie przez sądy powszechne właściwe rzeczowo dla siedziby PERI Polska, chyba że strony rozwiążą spór na drodze przyjaznych negocjacji.

 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie. W takim przypadku do umów sprzedaży zawartych przed dniem wejścia w życie zmian dokonanych w treści regulaminu zastosowanie ma regulamin w brzmieniu obowiązującym w chwili zawarcia umowy..

 5. Informacje o zmianie regulaminu publikowane będą na stronie internetowej.